Lajmërimet
  Lëvizja e nxënësve gjatë vitit shkollor 2012/2013
Nxënësit që kanë lëvizur
Të shkuar në

shkollat tjera

brenda komun.
Të shkuar në

shkollat tjera

jashtë komunës
Të shkuar

në botën

e jashtme
Gjithsej nx.

të shkuar në

shk. tjera
Të ardhur nga

shkollat tjera

brenda komun.
Të ardhur nga

shkollat tjera

jashtë komun.
Të ardhur

nga bota

e jashtme
Gjithsej nx.

të ardhur
M F GJ M F GJ M F GJ M F GJ M F GJ M F GJ M F GJ M F GJ
2 2 4 1 1 2 3 3 6 2 3 5 2 3 5
1 1 1 1 2 2 1 1 1 1
1 1 1 1 2 2 1 1 3 3
1 1 1 1
4 3 7 2 1 3 6 4 10 4 3 7 1 1 2 5 4 9
 

 Postuar me: 2012-12-31 

 

Shkolla "ZEKERIA REXHA" © 2014  Designed by ATI-KOS